fbpx

Regulamin obiektu

1. Pobyt Klienta w Apartamencie

 1. Apartamenty są wynajmowane na doby.
 2. Obiekt nie przyjmuje grup młodzieżowych.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 , a kończy o godzinie 11.00. 
 4. Przybycie do obiektu / zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00-21:00. Późniejsze przybycie należy zgłaszać dzień przed przyjazdem, o ile nie wynika ono z przyczyn niezależnych od Klienta.
 5. Za pobyt dłuższy niż do godziny 11.00 w dniu wyjazdu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia pobytu, chyba że Wynajmujący ustalił z Klientem inaczej.
 6. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Klient powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. 
 7. Wynajmujący uwzględni prośbę o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości. Opłata za przedłużenie będzie zgodna z obowiązującym cennikiem, płatna przelewem na konto Wynajmującego lub kartą. 
 8. Przekazanie dostępu / kluczy do Apartamentu Klientowi następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją, wpłaceniu kaucji. 
 9. Przekazanie dostępu / kluczy przez Klienta Wynajmującemu ma zawsze miejsce w Apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu. 
 10. Za zgubienie kluczy lub pilota do bramy Klient ponosi opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
 11. Klient bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim. 
 12. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Klienta przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zameldowana w Apartamencie, bez wcześniejszego uzgodnienia. 
 13. Klient ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania osób/zwierząt korzystających z Apartamentu lub wpuszczonych do Apartamentu, a także za szkody wyrządzone przez rzeczy wniesione na teren Apartamentu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.
 14.  Klient ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby/zwierzęta, które dostały się do Apartamentu i/lub innych części obiektu na skutek braku odpowiedniego i wymaganego zabezpieczenia Apartamentu przez Klienta, o którym mowa w pkt. 22.
 15. Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano podczas rezerwacji. 
 16. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 17. Wynajmujący każdorazowo pozostawia w Apartamencie Spis Wyposażenia opatrzony data i podpisem osoby upoważnionej. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem niezwłocznie po przyjeździe i zgłoszenia Wynajmującemu ewentualnych niezgodności.  Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z przyjęciem stanu wyposażenia.
 18. Zachowanie gości i osób korzystających z Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 19. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o szkodach stwierdzonych w Apartamencie lub wyrządzonych przez niego podczas pobytu, lub brakach w wyposażeniu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu jak i całego obiektu, a także braki w wyposażeniu powstałe z jego winy lub winy przebywających z nim w apartamencie zwierząt, a także odwiedzających go osób. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń, zniszczeń lub braków, dalsze postępowanie Wynajmującego odbędzie się stosownie do zapisów § 9.   
 20. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Apartamentu w stanie zastanym wraz z jego pełnym wyposażeniem.
 21. Pozostawienie przez Klienta Apartamentu w stanie pogorszonym, wymagającym dodatkowego,  niestandardowego sprzątania spowoduje obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami w wysokości 500 zł.
 22. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika, sauny i innych pracujących urządzeń elektrycznych. 
 23. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie. 
 24. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni, na życzenie Klienta, może być dokonana jedna bezpłatna wymiana pościeli lub ręczników. 
 25. W czasie pobytu o dowolnej długości możliwe jest zamówienie dodatkowego, płatnego sprzątania lub płatnej wymiany pościeli lub ręczników, według cennika dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego. 
 26. Zabronione jest używanie ręczników kąpielowych do czyszczenia obuwia oraz czyszczenia jakichkolwiek innych, zabrudzonych przedmiotów. 
 27. Zabronione jest zabieranie ręczników i innych przedmiotów wyposażenia obiektu po zakończeniu pobytu.
 28. Zabrania się poruszania po schodach zewnętrznych, tarasach, balkonach i wewnątrz obiektu w obuwiu narciarskim oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego lub rowerów do Apartamentów – do tego celu służą pomieszczenia techniczne.
 29. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad Regulaminu, Wynajmujący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie opłaty, w tym opłata za pobyt,  w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi. 
 30. Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone w miejscu do tego wyznaczonym.
 31. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, itp. Za złamanie zakazu Klient zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenia powyższego zakazu. W przypadku, gdy załamanie tego zakazu wyrządzi szkodę, której wartość przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Klient zobowiązany jest do pokrycia szkody ponad wysokość kary umownej. 
 32. Klient zostanie również obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego i przyjazdem grupy interwencyjnej lub/i jednostek ratownictwa, jeśli takie wystąpią.
 33. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 34. Wynajmujący zezwala na pobyt psów w Apartamencie, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz opłacenia tego pobytu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dopuszczalny jest pobyt maksymalnie 2 psów.
 35. Klient musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz wszelkie zabezpieczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pozostałych gości i obsługi obiektu (smycz, kaganiec, klatkę itp.).
 36. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wyprowadzania psów. Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzę na terenie obiektu. 
 37. W przypadku skarg ze strony gości obiektu, Wynajmujący ma prawo żądać od Klienta usunięcia zwierzęcia. 
 38. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zwierzęta oraz za ewentualne szkody przez nie wyrządzone. 
 39. W przypadku wystąpienia brzydkiego zapachu lub zanieczyszczeń spowodowanych przez psy Klient zostanie obciążony opłatą wynoszącą 500,00 zł, tytułem kosztów związanych z oczyszczeniem i dearomatyzacją Apartamentu chyba, że koszty usunięcia skutków pobytu takiego zwierzęcia w pokoju będą wyższe.
 40. Klient odpowiada za zachowanie czystości po swoim zwierzęciu w Apartamencie, na całym terenie obiektu i na terenie przyległym do obiektu.
 41. Korzystanie z części zewnętrznej (taras, balkon oraz ogród) odbywa się na takich samych zasadach jak korzystanie z Apartamentu.
 42. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz odpalania i używania sztucznych ogni, petard i innych środków pirotechnicznych. 
 43. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach ogólnie przyjętych tj. od 22.00 do 6.00. 
 44. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania hucznych zabaw i imprez.
 45. Jeśli Klient zakłóca ciszę nocną i spowoduje to skargi innych gości, bądź osób spoza obiektu, a Wynajmujący zmuszony będzie do interwencji lub wezwania Policji, Klient zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdą taką interwencję. 
 46. Parking jest monitorowany, niestrzeżony oraz bezpłatny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i mienie pozostawione na parkingu.
 47. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi obiektu, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczania obiektu.
 48. Wynajmujący może odmówić przyjęcia rezerwacji od Klienta lub gościa Klienta, jeśli osoby te podczas poprzedniego pobytu naruszyły Regulamin wyrządzając szkodę na osobach lub mieniu. 
 49. Wynajmujący może odmówić zameldowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osób zachowujących się agresywnie lub w sposób wulgarny.

2. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: rezerwacje@sniezkaexclusive.pl bądź pisemnie na adres siedziby Wynajmującego
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres email. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wynajmującego, chyba że zajdą szczególne okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w terminie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub na wskazany w piśmie zawierającym reklamację adres.

3. Postanowienia końcowe 

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.
 2. Za prawidłową obsługę kart debetowych i kredytowych odpowiedzialny jest system płatności eService, payPal.
 3. W przypadku pozostawienia rzeczy w obiekcie, Klient ma obowiązek poinformować Wynajmującego o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po zakończonym pobycie oraz podać adres w celu wysłania rzeczy pozostawionej na jego koszt.
 4. Pozostawione w Apartamencie rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres jednego roboczego dnia po zakończonym pobycie. 
 5. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Listopad 2021