fbpx

Regulamin parkingu

1 Organizacja parkingu 

 1. Właścicielem i zarządcą parkingu, zwanego dalej „Parkingiem” jest VN Group Violetta Nowak ul. Józefa Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 8851100349, zwany dalej „Właścicielem obiektu”.
 2. Osoba korzystająca z Parkingu jest zwana dalej „Użytkownikiem”.
 3. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Parkingu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.
 4. Parking jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 5. Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

2 Warunki użytkowania Parkingu

 1. Parking jest darmowy dla Gości Apartamentów Śnieżka Exclusive, pod warunkiem uiszczenia opłaty za pobyt.
 2. Parkowanie przez inne osoby jest możliwe tylko za zgodą Właściciel obiektu oraz podlega opłacie w wysokości 50 zł za dobę.
 3. Parkowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach oznaczonych.
 4. Parkowanie wzdłuż drogi wjazdowej jest zabronione.
 5. W uzasadnionych przypadkach Właściciel obiektu  może wezwać Użytkownika do usunięcia pojazdu. 
 6. Właściciel obiektu ma prawo do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia, jak również w przypadku naruszenia Regulaminu lub porzucenia pojazdu i wówczas będzie to na koszt i ryzyko Użytkownika.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.

3 Przepisy Bezpieczeństwa

 1. Na terenie Parkingu obowiązuje maksymalna prędkość do 5 km/h oraz przepisy Kodeksu Drogowego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu wszelkich manewrów na terenie Parkingu.
 3. Na terenie Parkingu obowiązuje zakaz wjazdu samochodów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz samochodów pow. 3,5 tony, z wyjątkiem służb porządkowych. 
 4. Na terenie Parkingu zabronione jest :
 1. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
 2. picie alkoholu;
 3. tankowanie pojazdów i wymiana płynów, chłodzących, paliwa lub oleju;
 4. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem i/lub niezabezpieczonego przed samoczynnym przemieszczaniem się;
 5. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi instalacjami i/lub częściami;
 6. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu;
 7. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
 8. zanieczyszczanie Parkingu.
 1. Pojazdy stwarzające zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Użytkownika.

4 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 2. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie Parkingu przez niego samego lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie Parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela obiektu o zaistniałej szkodzie lub zanieczyszczeniu.
 3. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.
 4. Wszelkie szkody powstałe na terenie Parkingu likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.