fbpx

Regulamin rezerwacji i wynajmu apartamentów

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki usługi wynajmu Apartamentów „Śnieżka Exclusive”. Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Violetta Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VN Group Violetta Nowak z adresem głównym wykonywanej działalności przy
  ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 8851100349 ustala niniejszy regulamin regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 
 1. a) rodzaje i zakres usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną; 
 2. b) warunki świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną;
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów, w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. e) zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.sniezkaexlusive.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony internetowej lub złożenie rezerwacji pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 3. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.  
 • 2.  Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

 1. Wynajmujący (Usługodawca) – Violetta Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VN Group Violetta Nowak z adresem głównym wykonywanej działalności przy ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 8851100349;
 2. Klient (Usługobiorca) – potencjalny lub faktyczny nabywca Usług prezentowanych przez Usługodawcę;
 3. Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.sniezkaexclusive.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 4. Usługi – usługi, w tym świadczone drogą elektroniczną;
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;
 9. Strony – Wynajmujący (Usługodawca) i Klient (Usługobiorca).
 • 3.  Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
 1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wynajmującego a w szczególności:
  1. przekazywanie informacji o oferowanych produktach i usługach;
  2. składanie ofert handlowych;
  3. udostępnienie formularza „Rezerwuj”;
  4. rezerwacji i wynajmu Apartamentów;
  5. usługa „Newsletter”; 
  6. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL;
  7. usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z Usługodawcą, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną;
 2. Formularz rezerwacyjny, stanowiący jednocześnie złożenie rezerwacji na usługę wynajmu Apartamentu oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.sniezkaexclusive.pl
 • 4. Warunki świadczenia usług
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Klienta z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że  korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy  publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.  
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez/lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy; 
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. naruszających dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego, obraźliwe czy naruszające godność.
 5. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zakazów, o których stanowi §4 pkt 4 Regulaminu Usługodawca może przerwać świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca może czasowo zaprzestać lub ograniczyć świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy oraz prowadzić prace zmierzające do przywróceni bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 8. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług drogą elektroniczną w każdym czasie, jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 9. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer; włączona obsługa Cookies i Java Script.
 10. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w §4 pkt 9 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 11. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 12. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu wtyczki, rozszerzenia, skrypty przeglądarek internetowych może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 • 5.  Cena 
 1. Cena za wynajem Apartamentu określona jest na podstawie aktualnego cennika lub publikacji na stronie internetowej i portalach rezerwacyjnych. 
 2. Cena za wynajem Apartamentu zawiera podatek od towarów i usług VAT i jest wyrażona w złotych polskich. 
 3. W przypadku, gdy pobyt przypada na dwa różne okresy cenowe, całkowity koszt rezerwacji kalkulowany jest proporcjonalnie do ilości dni każdego okresu. 
 • 6.  Proces rezerwacji i płatność
 1. Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.sniezkaexclusive.pl (dalej zw. stroną internetową), mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych.
 2. Po zapoznaniu się z ofertą i wyborze terminu Klient wypełnia formularz rezerwacyjny na stronie internetowej.
 3. Minimalna długość pobytu w obiekcie Śnieżka Exclusive Apartamenty określona jest na stronie internetowej i portalach rezerwacyjnych. 
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji określające termin pobytu, cenę za cały pobyt, wysokość zadatku oraz numer rachunku bankowego właściwego do wpłaty zadatku. Wpłaty zadatku można dokonać też bezpośrednio przy zakładaniu rezerwacji.
 5. Wynajmujący nie przyjmuje żadnych wpłat gotówkowych.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, o której stanowi §6 pkt. 4 Regulaminu Klient zobowiązany jest do wpłacenia w terminie 2 dni zadatku w wysokości 60 % ceny za cały pobyt. 
 7. Brak wpłaty zadatku na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 8. Klient zobowiązany jest dopłacić pozostałą cenę za pobyt tj. pozostałe 40% ceny za cały pobyt w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu, o ile warunki rezerwacji nie stanowią inaczej.
 9. Brak wpłaty pozostałej ceny za pobyt, o której stanowi §6 pkt 7 Regulaminu, w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu, poczytywane będzie jako rezygnacja przez Klienta z rezerwacji, co skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 10. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 14 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu Klient zobowiązany jest do dokonania w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, o której stanowi §6 pkt 4 Regulaminu wpłaty całej ceny za pobyt. Brak wpłaty w terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 11. W każdym przypadku zapłaty całej ceny za pobyt z góry uznaje się, że 60% tej kwoty stanowi zadatek.
 • 7. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta
 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie powyżej 14 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu możliwa jest zmiana terminu rezerwacji przy czym nowy termin rezerwacji musi przypadać w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia planowanego pierwotnie rozpoczęcia pobytu. Ponowna zmiana terminu rezerwacji nie jest możliwa.
 2. Zmiana rezerwacji, o której stanowi §7 pkt 1 Regulaminu jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny. Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w zadatku oraz cenie. 
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych zmiana terminu nie będzie możliwa. 
 4. W przypadku nie dokonania zmiany terminu rezerwacji, o której stanowi §7 pkt 1 Regulaminu zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Niewykorzystanie rezerwacji oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu ani zadatku ani ceny za niewykorzystany pobyt
 6. Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń istnieje jedynie w sytuacji, gdy Klient wskaże inną osobę, która zarezerwuje na ten sam Apartament oraz w tym samym terminie i dokona wpłaty zadatku. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.
 7. W przypadku rezerwacji Apartamentu zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji.
 • 8. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego
 1. Wynajmujący uprawniony jest do dokonania zmiany terminu rezerwacji  w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Klientowi inny termin pobytu lub anuluje rezerwację zwracając mu zadatek.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami, udostępnienie Apartamentu zamiennego za zgodą Klienta. W przypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego zadatku. 
 • 9. Kaucja na czas pobytu w Apartamencie
 1. Wynajmujący w celu pokrycia opłat dodatkowych, kar umownych, ewentualnych szkód powstałych z winy Klienta oraz należnej ceny za pobyt pobiera kaucję w wysokości 1000 zł dla pobytu w Domu Smogornia i 500 zł dla pobytu w Apartamencie. W okresie sylwestrowym kaucja wynosi 3000 zł – dla wszystkich pobytów.  
 2. Kaucja może być wpłacona na dwa sposoby:
  – zdalna preautoryzacja karty płatniczej Klienta w dniu rozpoczęcia pobytu, jednak nie później niż w dniu do godziny 15:00;
  – przelewem bankowym na wskazane konto Wynajmującego na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku przelewu dokonanego po tym terminie Klient zobowiązany jest do przesłania Wynajmującemu potwierdzenia przelewu kaucji, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu do godziny 15:00.
 3. Zwrot kaucji nastąpi nie później niż 2 dni robocze po zakończeniu pobytu. 
 4. Wynajmujący nie przyjmuje kaucji w gotówce.
 • 10. Pobyt Klienta w Apartamencie
 1. Apartamenty są wynajmowane na doby.
 2. Obiekt nie przyjmuje grup młodzieżowych, ani grup przyjeżdżających w celu organizacji wieczorów panieńskich czy kawalerskich. 
 3. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11.00 ostatniego dnia rezerwacji. 
 4. Za pobyt dłuższy niż do godziny 11.00 w dniu wyjazdu będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę przedłużenia pobytu.
 5. Prośbę o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Klient powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. 
 6. Wynajmujący uwzględni prośbę o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości. Opłata za przedłużenie będzie zgodna z obowiązującym cennikiem, płatna przelewem na konto Wynajmującego lub kartą. 
 7. Przekazanie dostępu / kluczy do Apartamentu Klientowi następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją, wpłaceniu kaucji. 
 8. Przekazanie dostępu / kluczy przez Klienta Wynajmującemu ma zawsze miejsce w Apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu. 
 9. Za zgubienie kluczy lub pilota do bramy Klient ponosi opłatę dodatkową w wysokości 500 zł.
 10. Klient bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim. 
 11. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Klienta przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zameldowana w Apartamencie. Za złamanie tego zakazu Klient zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każde naruszenie. W przypadku gdy wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Klient zobowiązany jest do pokrycia szkody ponad wysokość kary umownej.
 12. Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano podczas rezerwacji. 
 13. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Zachowanie gości i osób korzystających z Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 15. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o szkodach stwierdzonych w Apartamencie lub wyrządzonych przez niego podczas pobytu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu jak i całego obiektu 
 16. Klient zobowiązany jest do pozostawienia Apartamentu w stanie zastanym wraz z jego pełnym wyposażeniem.
 17. Pozostawienie przez Klienta Apartamentu w stanie gorszym niż zastany, wymagającym dodatkowego sprzątania spowoduje obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami w wysokości 300 zł.
 18. Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika, sauny i innych pracujących urządzeń elektrycznych. 
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie. 
 20. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni, raz na tydzień, na życzenie Klienta, może być dokonana wymiana pościeli lub ręczników. Ponadto w czasie pobytu o dowolnej długości możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania, wymiany pościeli lub ręczników za dodatkową opłatą (wg cennika dostępnego na stronie internetowej). 
 21. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji opłat dodatkowych, kar umownych, wartości szkód oraz ceny za pobyt. W przypadku, gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. 
 22. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad Regulaminu Wynajmujący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi. 
 23. Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone w miejscu do tego wyznaczonym.
 24. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, itp. Za złamanie zakazu Klient zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każde naruszenia powyższego zakazu. W przypadku gdy wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Klient zobowiązany jest do pokrycia szkody ponad wysokość kary umownej. Klient zostanie również obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego i przyjazdem grupy interwencyjnej lub/i jednostek ratownictwa. 
 25. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 26. Wynajmujący zezwala na pobyt zwierząt (psa, kota) w Apartamencie, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz zapłacenia opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł za dobę. Dopuszczalny jest pobyt maksymalnie 2 zwierząt.
 27. W zależności od gatunku, zwierzę musi posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz wszelkie zabezpieczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pozostałych gości i obsługi obiektu (smycz, kaganiec, klatkę itp.).
 28. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wyprowadzania psów i kotów. Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez swoje zwierzę na terenie obiektu. 
 29. W przypadku skarg ze strony gości obiektu, Wynajmujący ma prawo żądać od Klienta usunięcia zwierzęcia. 
 30. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zwierzęta oraz za ewentualne szkody przez nie wyrządzone. 
 31. Klient odpowiada za zachowanie czystości po swoim zwierzęciu w Apartamencie, na całym terenie obiektu i na terenie przyległym do obiektu.
 32. Korzystanie z części zewnętrznej (taras, balkon oraz ogród) odbywa się na takich samych zasadach jak korzystanie z Apartamentu.
 33. Na terenie obiektu Śnieżka Exclusive Apartamenty obowiązuje zakaz odpalania sztucznych ogni. 
 34. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach ogólnie przyjętych tj. od 22.00 do 6.00. 
 35. Parking jest monitorowany, niestrzeżony oraz bezpłatny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione. 
 36. Zameldowanie odbywa się w godzinach 15:00-21:00. Późniejsze zameldowanie należy zgłaszać dzień przed przyjazdem, o ile nie wynika ono z przyczyn niezależnych od Klienta.
 37. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi obiektu, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczania obiektu.
 38. Wynajmujący może odmówić przyjęcia rezerwacji od Klienta lub gościa Klienta, jeśli osoby te podczas poprzedniego pobytu naruszyły Regulamin wyrządzając szkodę na osobach lub mieniu. 
 39. Wynajmujący może odmówić zameldowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osób zachowujących się agresywnie lub w sposób wulgarny.
 • 11. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: rezerwacje@sniezkaexclusive.pl bądź pisemnie na adres siedziby Wynajmującego
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres email. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wynajmującego, chyba że zajdą szczególne okoliczności uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji w terminie. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub na wskazany w piśmie zawierającym reklamację adres.
 • 12. Postanowienia końcowe 
 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.
 2. Za prawidłową obsługę kart debetowych i kredytowych odpowiedzialny jest system płatności eService, payPal, dotpay, Elavon
 3. W przypadku pozostawienia rzeczy w obiekcie, Klient ma obowiązek poinformować Wynajmującego o tym fakcie niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po zakończonym pobycie oraz podać adres w celu wysłania rzeczy pozostawionej na jego koszt.
 4. Pozostawione w Apartamencie rzeczy Wynajmujący przechowuje przez okres jednego roboczego dnia po zakończonym pobycie. 
 5. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 6. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Czerwiec 2020